Årsmöte 2021!!! Sök senast 10 januari

DET ÄR DAGS ATT UTSE EN NY STYRELSE OCH SEXMÄSTERI!
Detta kommer ske den 19 januari klockan 17.00 digitalt!
Nedan följer en utförlig beskrivning av respektive post. Vill DU ansöka till någon av posterna?
Gör detta genom att skicka ett mail till: valberedning@meskalin.se
I mailet ska följande uppgifter finnas med:
– Namn.
– Ålder.
– Klass.
– Vilken post du vill ansöka till.
– Varför du söker till posten, samt varför du passar i rollen. – Samt kontaktuppgifter (mobilnummer).Ansökan ska vara mailen tillhanda SENAST 10 januari!
OBS! På årsmötet går det BARA att söka de poster som saknar ansökningar.
———————————- BESKRIVNINGAR:
Ordförande:
Ordföranden är Meskalins ansikte utåt, mot studenterna och de övriga föreningarna i Kalmar. Det är ordföranden som ser till att styrelsens möten och arbete sköts på ett bra sätt, samt är en länk mellan föreningen och Linnestudenterna. Ordföranden ska med hjälp av kassören hålla god kontroll på ekonomin samt ha god koll på stadgarna så att de efterföljs. Dessutom ska ordföranden se till att budgeten hålls. Ordföranden bör vara ett känt ansikte för alla institutionens medlemmar.

Vice ordförande
Vice ordförande ska kunna hoppa in om ordinarie ordförande är otillgänglig. Därför behöver vice ordförande vara väl insatt i styrelsens arbete samt förberedd för att axla det ansvar som tillkommer ordförandeposten.

Sexmästare (2 st)
Sexmästarna är de personer som håller i de flesta aktiviteter som arrangeras av föreningen; nollningen och sittningar etc. Sexmästarna bör vara utåtriktade personer och ett stort kontaktnät är en stor fördel. De ska ha lätt för att delegera arbete och behöver vara socialt kompatibla med alla slags människor. Sexmästarna ska göra sig kända bland studenterna, då de fungerar som ett nav i de flesta sociala sammanhang.

Kassör
Kassören sköter ekonomin och samarbetar med ordförande och vice kassör om detta. Det är även kassören som handhar de flesta inköp. Budgetar för våra olika områden ska uppföras tillsammans med de olika styrelseledamöterna som är ansvariga för respektive område. Kassören ser till att bokföringen sköts under året och att upprätta bokslut och budget vid årsskiftet.

Vice kassör
Vice kassören hjälper kassören med arbetsuppgifterna som kommer med kassörsrollen, och bör vara lika insatt som kassören i föreningens ekonomi.

Informations- och webbansvarig
Informations- och webbansvarig sköter merparten av Meskalins kommunikation utåt. Det innefattar att hålla medlemmarna informerade om vad styrelsen och föreningen hittar på via hemsidan, sociala medier samt affischer och dylikt. Hen bör även upprätthålla kontakt med medlemmar på sociala medier samt sköta det grafiska arbetet som till exempel trycksaker och eventbilder.

Sekreterare
Sekreteraren ska skriva protokoll vid styrelsemötena. Sekreteraren ska hålla koll på bordlagda ärenden och se till att de kommer upp vid rätt tillfälle. Sekreteraren ska se till att protokollen justeras. Sekreteraren ska se till att genomförandet av besluten sker av beslutad person.

Utbildningsansvarig
Som utbildningsansvarig sitter man, utöver Meskalins styrelse, även med i kårens utbildningsutskott. I stora drag betyder det att det är utbildningsansvarig som ansvarar för att utbildning inom föreningen sköts. Studenter som inte är nöjda med sin utbildning eller något annat som rör utbildningen ska kunna vända sig till denna person, som sedan ska ta det vidare till mötena med de andra utbildningsutskotten.

Sponsoransvarig
Som sponsoransvarig är du ansvarig för att dra in sponsring till Meskalins olika event. En väldigt bra möjlighet att komma i kontakt med näringslivet i Kalmar och skapa goda kontakter.

Socialt ansvarig
Hjälper sexmästeriet och sexmästarna. Ansvarar för jobbare på sittningar, egna och om andra föreningar vill köra utbyte etc. Ska ha bra kontakt med Sjösjukan och de andra föreningarna. Utlyser jobbare till Sjösjukan. Ska jobba själv ibland. Ansvarar för aktiviteter utöver sittningar och nollningen under året.

SÖKBARA POSTER UTANFÖR STYRELSENINOM SEXMÄSTERIET
Sexmästeriets huvudsakliga uppgift är att bistå Sexmästarna och Socialt ansvarig framförallt vid introduktionsveckorna och dess planering, och aktiviteter innan och efter introduktionen. Sexmästeriet är lekledare blandat med hjälpnissar, och står nära till Styrelsen och Sexmästarna, då Sexmästarna är länken mellan Styrelsen och Sexmästeriet.

Spex- och aktivitetsledamot
Ansvarar för att arrangera spex inför sittningar under och utanför årets introduktionsveckor. Under introduktionsveckorna sker samarbetet främst med Sexmästarna, och utanför introduktionsveckorna sker samarbetet främst med Socialt ansvarig där ledamoten hjälper till vid aktiviteter. Därtill delar Spex- och aktivitetsledamoten tillsammans med övriga ledamöter ansvar för Kaktusgalan och examensbanketten.

Bokningsledamot
Bokningsledamoten ansvarar för att genomföra bokningar av lokaler inför sittningar under och utanför årets introduktionsveckor, så som kick-offer och liknande arrangemang. Bokningsledamoten ansvarar ej för bokning av lokal vid föreningsmöten. Ansvarar med resten av sexmästeriets ledamöter för Kaktusgalan och examensbanketten.

Kommunikationsledamot
Kommunikationsledamoten ansvarar för anskaffning av affischer inför årets sittningar och märken för föreningens busbyxor. I samröre med föreningens Informations- och webbansvarig så använder ledamoten föreningens instragramkonto, facebookprofil och snapchatkonto under framförallt årets introduktionsveckor. Det är därför viktigt att info- och webbansvarig och ledamoten för god dialog då under introduktionsveckorna då de arbetar nära. Ansvarar tillsammans med resten av sexmästeriets ledamöter för Kaktusgalan och examensbanketten.

Inköpsledamot
Inköpsledamoten är, tillsammans med föreningens Kassör och Vice kassör, ansvarig för inköp av till exempel pynt under och utanför bokningar under årets introduktionsveckor, och att inköp sker i kontrollerade former och dokumenteras rätt (ex att kvitton sparas och förs vidare till Kassör/Vice Kassör). Ansvarar tillsammans med resten av ledamöterna för Kaktusgalan och examensbanketten.

Fadderledamot (2st)
Fadderledamöterna har ansvar för föreningens faddrar innan och under årets introduktionsveckor. I samarbete med sexmästarna ansvarar de för att välja
ut vilka som kommer agera faddrar under årets introduktionsveckor. Ansvarar tillsammans med resten av ledamöterna för Kaktusgalan och examensbanketten.

ÖVRIGA
Valberedning (2 st)
Valberedningen ska bestå av minst 2 personer och har till uppgift att föreslå kandidater till poster som tillsätts på årsmötet. Detta innebär att ta emot ansökningar, hålla i intervjuer och att fylla de poster som eventuellt är vakanta och valbara genom ett fyllnadsval på stormöte.

Verksamhetsrevisor
Styrelsens verksamhet ska granskas på årsmötet av verksamhetsrevisorn. Det åligger verksamhetsrevisorn att följa upp beslut tagna på stormöten så att de efterlevs av styrelsen samt att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter i enlighet med stadgarna. Verksamhetsrevisorn ska senast på årsmötet avge berättelse över sin granskning.

Ekonomiskrevisor
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en revisor, och det åligger revisorn att löpande kontrollera de ekonomiska transaktionerna, som tillges denne av kassören och vice kassören. Revisorn ska senast på årsmötets avge berättelse över sin granskning.

ENGLISH BELOW
January 19th 5 AM online it`s time for this years annual meeting online! A new board and sex mastery will be appointed. If you are intrested in
associations and want to join Meskalin, don´t forget to apply on one of the posts. The last day to sign up is January 10th!

E-mail your name, age, class, which post and why and write down your contact information to valberedning@meskalin.se