Stadgar

 Meskalins stadgar (Senast uppladdad: 2019-02-13)

§ 1 NAMN

Föreningens namn är Meskalin och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening.

§ 2 SYFTE

Meskalin ska representera och arbeta för medlemmar studerande medier, journalistik, samhällsvetenskap, kultur, design och kommunikation vid Linnéuniversitetet. Meskalin ska tillvarata medlemmarnas gemensamma angelägenheter och företräda dem beträffande studierelaterade frågor. Meskalin ska också främja sammanhållningen och kamratskapen mellan studenterna på institutionen. Meskalin ska också arbeta för att hålla kontakten med både näringsliv och den offentliga sektorn.

 

§ 3 VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhetsåret omfattar tiden mellan två årsmöten. Räkenskapsåret följer kalenderåret.

§ 4 ORGANISATION

Meskalins verksamhet består av:

 • Stormöte
 • Styrelse
 • Utskott/Arbetsgrupper
 • Valberedning

Stormöte är antingen ett föreningsmöte eller ett årsmöte där alla föreningens medlemmar äger tillträde. Stormötet är också föreningens högst beslutande organ. Mellan stormöten är styrelsen föreningens högst beslutande organ.

 

§ 5 MEDLEMSKAP

§ 5.1 Medlemsrättigheter

Aktiva, passiva samt hedersmedlemmar äger rätt att delta på alla aktiviteter som arrangeras av Meskalin.

§ 5.2 Medlemsskyldigheter

Aktiva och passiva medlemmar är skyldiga att betala en av stormötet fastställd medlemsavgift. Medlem ska respektera av styrelse och stormöte fastlagda beslut gällande föreningens verksamhet.

§ 5.3 Aktivt medlemskap

Berättigad till att lösa aktivt medlemskap är den som studerar på något program eller kurs inom medier, journalistik, samhällsvetenskap, kultur, design och kommunikation vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Aktiv medlem äger närvaro-, yttrande-, förslagssamt rösträtt vid stormöte. Aktiv medlem har rätt att få motion behandlad av stormöte. Närvarande aktiv medlem har rätt att reservera sig mot stormötes beslut. Röstning får ej ske via ombud. Rätt att lösa aktivt medlemskap har studerande på Institutionen för medier och journalistik vid Linnéuniversitetet.

§ 5.4 Passivt medlemskap

Berättigad till att lösa passivt medlemskap är den som vill arbeta för, och/eller stödja föreningens syften. Passiv medlem äger närvaro-, yttrande- samt förslagsrätt vid stormöte. Passiv medlem har rätt att få motion behandlad av stormöte. Närvarande passiv medlem har rätt att göra protokollsanteckning vid stormötesbeslut. Rätt att lösa passivt medlemskap har tidigare medlem i Studentföreningen Meskalin. Rätt att lösa passivt medlemskap har den som tidigare varit medlem i studentföreningen Meskalin samt även aktiva studenter vid Linnéuniversitetet som vill arbeta för, och/eller stödja föreningens syften. Endast 25 passiva medlemskap kan lösas per kalenderår.

§ 5.5 Hedersmedlemskap

Till hedersmedlem kan sådan person utses som på ett förtjänstfullt sätt stöttat föreningen och dess verksamhet. Stormöte äger rätt att på styrelsens eller enskild medlems förslag välja in person som hedersmedlem i föreningen. Stormötets beslut ska fattas med minst två tredjedelars (2/3) kvalificerad majoritet. Hedersmedlem äger närvaro- och yttranderätt vid stormöte. Hedersmedlemskap gäller livet ut såvida hedersmedlemmen inte allvarligt skadar föreningens anseende och stormöte beslutar annat. Hedersmedlem kan givetvis själv begära utträde ur föreningen.

§ 5.6 Utträde

Begäran om utträde ska ske skriftligen till styrelsen. Styrelsen har rätt att bifalla eller avslå utträdesansökan. Återbetalning av erlagd medlemsavgift sker ej.

§ 5.7 Uteslutning

Uteslutning av medlem kan ske på beslut av styrelse eller stormöte om medlem grovt har brutit mot de ålägganden medlemmen har. Återbetalning av erlagd medlemsavgift kan av styrelsen beviljas om så begärs.

§ 6 DOKUMENT

§ 6.1 Motioner

Motioner till stormötet ska vara föreningens styrelse tillhanda senast fem (5) arbetsdagar före stormötesdagen.

§ 6.2 Utlysning

Utlysning av stormöte ska ske senast tio (10) arbetsdagar innan stormötesdagen. Utlysning ska ske på sådant sätt så att samtliga medlemmar kan ta del av den.

§ 6.3 Protokoll

Föreningen ska vid sina samtliga möten föra protokoll. Dessa ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast tio (10) arbetsdagar efter mötesdag. Protokoll ska justeras av mötesordföranden jämte minst en, av mötet utsedd justerare.

§ 6.4 Befattningsbeskrivning

Styrelsen ska arbeta utifrån en befattningsbeskrivning som beskriver de olika posternas arbetsuppgifter och ansvar. Befattningsbeskrivningen beslutas av stormöte.

§ 7 STORMÖTE

§ 7.1 Årsmöte

Tillsammans med föreningsmöten utgör årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls en gång per år, dock senast 28 februari.

Vid årsmötet ska minst följande ärenden behandlas:

 • Fastslå verksamhetsplan
 • Fastställa medlemsavgiften
 • Fastställa budget för kommande räkenskapsår
 • Besluta om antal övriga ledamöter i styrelsen (dock minst sex (6) ledamöter)
 • Val av styrelse (i enlighet med § 9.2)
 • Val av ledamöter i Meskalins sexmästeri
 • Val av valberedning
 • Val av ekonomisk revisor
 • Val av verksamhetsrevisor
 • Fastställa balans- och resultaträkning för föregående räkenskapsår
 • Fastställa verksamhetsberättelse för avgående styrelse
 • Fastställa revisionsberättelserna
 • Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§ 7.2 Föreningsmöte

Föreningsmöte utöver årsmöte kan utlysas av styrelsen eller när minst 10 aktiva medlemmar så kräver. Förutom årsmöte ska minst ett föreningsmöte hållas varje termin.

§ 7.3 Stormötets justering

På stormöte ska jämte mötesordförande två justerare tillika rösträknare utses.

 

§ 8 VALORDNING

§ 8.1 Valsätt

Styrelsen väljs årligen av årsmöte med sluten omröstning.

§ 8.2 Rösträtt

Rösträtt tillfaller medlemmar enligt § 5. Sittande styrelse äger ej rösträtt vid stormöte.

§ 8.3 Valbarhet

Varje aktiv, myndig, medlem är valbar till styrelsen. Varje aktiv eller passiv, myndig medlem är valbar till sexmästeriet.

§ 8.4 Nominering av kandidat

Nomineringsrätt tillfaller aktiva och passiva medlemmar. Nomineringen måste inkomma senast fem (5) arbetsdagar innan årsmötet. Då ingen sökande finns kan valberedningen besluta att förlänga nomineringstiden. Medlem får nominera sig själv.

§ 9 STYRELSE

§ 9.1 Allmänt

Styrelsen utgör Meskalins beredande och verkställande organ. Mandatperioden för styrelseuppdrag inom föreningen är ett år. Styrelsen väljs av årsmötet och tillträder omedelbart efter mötet. Styrelsen övervakar föreningens intressen, samt kontrollerar att verksamheten ej strider emot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar i de frågor som behandlas mellan stormöten. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften, inkluderat ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

§ 9.2 Sammansättning

Styrelsen ska bestå av:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Sexmästare
 • Sexmästare
 • Sponsoransvarig
 • Socialt ansvarig
 • Informationsansvarig

Jämn fördelning mellan kön, årskurser och utbildningar bör eftersträvas.

 

§ 9.3 Arbetsuppgifter

Det åligger styrelsen att:

 • Leda föreningens verksamhet
 • Företräda medlemmarna
 • Förvalta föreningens medel och tillgångar
 • Utlysa stormöte
 • Förbereda föredragningslista inför stormöte
 • Bereda ärenden som ska behandlas vid stormöte
 • Verkställa av stormöte fattade beslut
 • Föreslå verksamhetsplan och budget inför årsmötet
 • Utfärda instruktioner för utskott/arbetsgrupper
 • Upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse inför årsmötet. 

§ 9.4 Delegering

Styrelsen kan uppdra åt utskott/arbetsgrupp att i visst ärende eller viss grupp av ärenden fatta beslut å styrelsens vägnar.

 

§9.5 Besvär

Besvär mot av styrelsen fattat beslut framförs till stormöte i form av motion.

 

§ 10 UTSKOTT OCH ARBETSGRUPPER

Utskott och arbetsgrupper tillsätts genom styrelsens försorg med undantag för sexmästeriet då val sker i enlighet med § 11. Sammankallande inom utskott och arbetsgrupper ska vara ledamot i föreningens styrelse.

§ 11 SEXMÄSTERIET

§ 11.1 Allmänt

Sexmästeriet är ett utskott till styrelsen för Meskalin. Sexmästeriets huvudsakliga uppgift är att bistå sexmästarna och socialt ansvarig framförallt vid planering av årets introduktionsveckor.

§ 11.2 Val

I sexmästeriet ingår utöver sexmästarna sex stycken ledamöter med individuella ansvarsområden. Ledamöterna är som följer: Spex- och aktivitetsledamot, Kommunikationsledamot, Inköpsledamot och två Fadderledamöter. Ledamöterna väljs på Meskalins årsmöte enligt valordningen §8.

§ 11.3 Arbetsuppgifter

Ledamöternas individuella ansvarsområden och uppgifter är som följer:


Spex- och aktivitetsledamot

Det åligger Spex- och aktivitetsledamoten att arrangera spex inför sittningar under och utanför årets introduktionsveckor genom kontakt med lämpliga parter. Under årets introduktionsveckor sker samarbetet i huvudsak med Sexmästarna. Utanför årets introduktionsveckor sker detta samarbete i huvudsak med Socialt ansvarig. Samt planering och deltagande under årets introduktionsveckor. Därtill delar Spex- och aktivitetsledamoten tillsammans med övriga ledamöter ansvar för Kaktusgalan och Examensbanketten.

 

Bokningsledamot

Det åligger Bokningsledamoten att genomföra lokalbokningar inför sittningar under och utanför årets introduktionsveckor, kick-offer och liknande arrangemang. Bokningsledamoten ansvarar dock ej för bokning av lokal inför föreningsmöten. Samt planering och deltagande under årets introduktionsveckor. Därtill delar Bokningsledamoten tillsammans med övriga ledamöter ansvar för Kaktusgalan och Examensbanketten.

 

Kommunikationsledamot

Det åligger Kommunikationsledamoten att ansvara för anskaffning av affischer inför årets sittningar, anskaffning av märken för föreningens overaller, samt delaktigt användande av föreningens Instagramkonto, Facebookprofil och Snapchat under framförallt årets introduktionsveckor, i samröre med styrelsens Informations- och webbansvarig. Samt planering och deltagande under årets introduktionsveckor. Därtill delar Kommunikationsledamoten med övriga ledamöter ansvar för Kaktusgalan och Examensbanketten.

 

Inköpsledamot

Det åligger Inköpsledamoten att föra ett tätt samarbete med föreningens Kassör och Vice Kassör. Inköpsledamoten är, tillsammans med föreningens Kassör ansvarig för inköp under årets introduktionsveckor. Samt planering och deltagande under årets introduktionsveckor. Därtill delar Inköpsledamoten med övriga ledamöter ansvar för Kaktusgalan och Examensbanketten.

Fadderledamöter

Det åligger Fadderledamöterna att ha huvudsakligt ansvar för föreningens faddrar under årets introduktionsveckor. Fadderledamöterna har även i samarbete med Sexmästarna ansvar för att välja ut vilka som kommer att agera faddrar under årets introduktionsveckor. Samt planering och deltagande under årets introduktionsveckor. Därtill delar Fadderledamöterna tillsammans med övriga ledamöter ansvar för Kaktusgalan och Examensbanketten.

§ 12 VALBEREDNING

Valberedningen ska bestå av minst två personer och har till uppgift att föreslå kandidater till poster som tillsätts av årsmötet Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen senast fyra (4) arbetsdagar innan årsmötesdagen. Valberedningen ansvarar även för att eventuella vakanta valbara poster fylls genom fyllnadsval på stormöte.

 

§ 13 REVISORER

§ 13.1 Ekonomisk revisor

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en på årsmötet utsedda revisor. Det åligger revisorn att löpande kontrollera de ekonomiska transaktionerna samt att tillkalla experthjälp, vid behov eller om så påkallas, för att granska föreningens räkenskaper. Revisorn ska senast på årsmötet avge berättelse över sin granskning.

§ 13.2 Verksamhetsrevisor

Styrelsens verksamhet ska löpande granskas av på årsmötet vald verksamhetsrevisor. Det åligger verksamhetsrevisorn att följa upp beslut tagna av stormöten så att de efterlevs av styrelsen samt att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter i enlighet med stadgar samt befattningsbeskrivningar. Verksamhetsrevisorn ska senast på årsmötet avge berättelse över sin granskning.

§ 13.3 Rättigheter

Ekonomisk revisor samt verksamhetsrevisorn äger närvaro-, yttrande-, samt förslagsrätt vid stormöten, styrelsemöten samt utskottsmöten.

 

§ 14 STADGAR


§ 14.1 Förslag till ändring

Förslag till ändring i dessa stadgar behandlas av stormöte och får, förutom av styrelsen, väckas av aktiv och passiv medlem i Meskalin i form av motion.

§ 14.2 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar, utom § 14.2 vilken endast kan ändras om samtliga röstberättigade stormötesdeltagare är överens därom, krävs beslut på två stormöten med två tredjedelars (2/3) kvalificerad majoritet. Mellan de båda mötena måste minst en månad förflyta. Ändring av stadgar får endast ske på proposition eller motion avseende berörda stadgar eller stadgar som direkt påverkas av propositionen/ motionen.

§ 15 UPPLÖSNING

För att föreningen ska kunna upplösas krävs framställan till föreningsmöte eller årsmöte. För att upplösningen ska kunna verkställas krävs beslut av två stormöten, dock med minst ett (1) års mellanrum. Beslut ska fattas med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av de avlagda rösterna. Vid upplösning ska föreningens medel och tillgångar förvaltas av universitetsstyrelsen godkänd studentkår vid lärosätet. Finns flera studentkårer ska den studentkår som organiserar flest Meskalin-medlemmar vara förvaltare tills dess att en motsvarande organisation har upprättas.